KGB

KGB 漢字 Kanji:

KGB

KGB 仮名 Kana:

ケージービー

KGB 英語 English 意味:

  • (n) KGB (former Soviet Union intelligence agency) (rus: Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti)